Polityka prywatności sklepu internetowego
nazdrowie-solanki.pl

1.Niniejsza Polityka jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27.04.2016 r. (RODO). Użytkownik dokonując zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto zamawiającego lub kontaktując się ze sprzedającym mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, przekazuje sprzedającemu swoje dane osobowe.

2.Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny do realizacji zamówień i obejmuje:
a) nazwisko i imię,
b) adres dostawy,
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu.
w przypadku firmy, dodatkowo nazwę firmy i nr NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, nie musisz ich przekazywać Sklepowi Internetowemu, ale wówczas realizacja Twojego zamówienia nie będzie możliwa.

3.Administratorem danych osobowych jest sprzedający. Dane osobowe udostępnione sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika.

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, księgowe, usługi transportowe, dostawca oprogramowania sklepu, a także podmioty dostarczające zewnętrzne usługi dla spółki Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach witryny. Są one wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji złożonych przez Ciebie zamówień.

5. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia lub rejestracji konta, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL Certum, który znacznie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności musisz zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nigdy nie zwraca się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

6. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów, prowadzeniem statystyk, a także badaniem satysfakcji. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

7. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

8. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

9. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży o realizacji dostawy.

10. Korzystający ze Sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).

12. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

13. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

14.Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

15. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.